سرخط اخبار

آگهی نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر در حوزه انتخابیه شهرستان جلفا

 

 

 

 

 

 

 

 


استانداري آذربايجان شرقي

       فرمانداري جلفا

بسمه تعالي

________________

فرم شماره 31

شماره: 1335574 - ش

                                                                                                                                                                               تاریخ:     1396/02/ 30

آگهي نتيجه انتخابات

 

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر جلفا تابع بخش مركزي شهرستان جلفا ميرساند، با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/02/29 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين  راي به شرح ذيل مي باشد:


 1. 1)آقاي قاسم احرامي نام پدر على داراي 1684 راي
 2. 2)آقاي ناصر طاهري نام پدر اسد داراي 1544 راي
 3. 3)آقاي كاظم شركتي نام پدر على اصغر داراي 1483 راي
 4. 4)آقاي ايرج عبديل زاده نام پدر عبدالعلى داراي 1446 راي
 5. 5)آقاي احمد مهدوي نام پدر محمد داراي 1407 راي
 6. 6)آقاي ايرج آذرنژادگرگري نام پدر عباس داراي 1390 راي
 7. 7)آقاي علي محمدعلي زاده نام پدر محمد علي داراي 1064 راي
 8. 8)آقاي قنبر حقي نام پدر تارويردی داراي 1049 راي
 9. 9)آقاي يوسف آهني نام پدر محرم داراي 909 راي
 10. 10)آقاي پناه ملك پورعلمداري نام پدر اصغر داراي 886 راي
 11. 11)آقاي نامين صادقي نام پدر روح اله داراي 817 راي
 12. 12)آقاي يعقوبعلي قاسمي نام پدر محمدعلى داراي 817 راي
 13. 13)آقاي محمدعلي پويان فر نام پدر حسين داراي 813 راي
 14. 14)آقاي احد آبروان نام پدر كلو داراي 658 راي
 15. 15)آقاي صفر نعمتي نام پدر محمد داراي 622 راي
 16. 16)آقاي احد آبدالي نام پدر حسينعلي داراي 612 راي
 17. 17)آقاي تقي خليلي نام پدر خليل داراي 606 راي
 18. 18)خانم معصومه فتحي نام پدر غلامحسين داراي 583 راي
 19. 19)آقاي اسماعيل ابدالي نام پدر قاسم داراي 559 راي
 20. 20)آقاي ولي قهرماني شجاعي نام پدر قهرمان داراي 490 راي
 21. 21)آقاي اكبر صبوري نام پدر زين العابدين داراي 470 راي
 22. 22)آقاي وحيد عليزاده نام پدر على داراي 465 راي
 23. 23)آقاي حميد الهامي علمداري نام پدر اسماعيل داراي 405 راي
 24. 24)آقاي عيسي صبري نام پدر نصرت اله داراي 390 راي
 25. 25)آقاي يونس خياطي نام پدر قنبر داراي 339 راي
 26. 26)آقاي صمد خصم جو نام پدر رسول داراي 327 راي
 27. 27)آقاي علي اسماعيلي نام پدر فرج اله داراي 322 راي
 28. 28)آقاي حسن آذري شجاعي نام پدر ابراهيم داراي 317 راي
 29. 29)آقاي مهدي رنجي نام پدر ميکائيل داراي 307 راي
 30. 30)آقاي وحيد عطائي شجاعي نام پدر عبداله داراي 302 راي
 31. 31)آقاي بابك جليل زاده ملكي نام پدر جليل داراي 302 راي
 32. 32)آقاي انور لطفي نام پدر داداش داراي 187 راي
 33. 33)آقاي ايرج پارسائي نام پدر تقى داراي 146 راي
 34. 34)خانم معصومه شيرازي علمداري نام پدر مکائيل داراي 134 راي
 35. 35)آقاي علي اسمعيلي نام پدر هدايت داراي 118 راي
 36. 36)آقاي علي تيداك نام پدر محمدعلى داراي 105 راي


اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد. شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

 

محمودی

فرماندار شهرستان جلفا

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


استانداري آذربايجان شرقي

     فرمانداري جلفا

بسمه تعالي

________________

فرم شماره 31

شماره: 1335573 - ش

                                                                                                                                                                               تاریخ:     1396/02/ 30

آگهي نتيجه انتخابات

 

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر هاديشهر تابع بخش مركزي شهرستان جلفا ميرساند، با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/02/29 ، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

 


 1. 1)آقاي حيدر محمدزاده نام پدر قهرمان داراي 5951 راي
 2. 2)آقاي وحيد احمدزاده نام پدر زينال داراي 4404 راي
 3. 3)آقاي اميرعلي ساساني گرگري نام پدر حسن داراي 4380 راي
 4. 4)خانم نرگس ثروتي گرگري نام پدر امامعلى داراي 4279 راي
 5. 5)آقاي محمدحسين مهدي نژادگرگري نام پدر على اکبر داراي 3714 راي
 6. 6)آقاي وهاب نوزادعلمداري نام پدر علي داراي 3467 راي
 7. 7)آقاي بيت اله بني هاشمي علمداري نام پدر سيف اله داراي 3450 راي
 8. 8)آقاي علي ابدالي نام پدر تقي داراي 2538 راي
 9. 9)آقاي غلامعلي اوروجي نام پدر محرمعلي داراي 2420 راي

10) آقاي محمود حسينخاني نام پدر امام ويردی داراي 1995 راي

11) آقاي مسعود ابدالي نام پدر قاسم داراي 1815 راي

 1. 12)آقاي غلامرضا احمدزاده گرگري نام پدر مصطفي داراي 1663 راي
 2. 13)آقاي خداويردي ملكي نام پدر موسى داراي 1571 راي
 3. 14)آقاي اسماعيل حسيني اقدم نام پدر محبوب داراي 1528 راي
 4. 15)آقاي عظيم حسن زاده نام پدر كريم داراي 1436 راي

 

 1. 16)آقاي توحيد يحيوي علمداري نام پدر اکبر داراي 1402 راي
 2. 17)آقاي مهدي پيرنياكاني نام پدر زين العابدين داراي 1398 راي
 3. 18)آقاي تيمور زينالي نام پدر کريم داراي 1369 راي
 4. 19)آقاي علي سپهري نام پدر سليمان داراي 1236 راي
 5. 20)آقاي محمد احمدزاده نام پدر احمد داراي 1217 راي
 6. 21)آقاي عباس عسگرپور نام پدر علي اصغر داراي 1134 راي
 7. 22)آقاي جواد عدلي عتيق نام پدر حسين داراي 1032 راي

23) آقاي ابوالفضل قنبرزاده نام پدر حسين داراي 967 راي

24) آقاي حسين رضائي نام پدر عباس قلى داراي 871 راي

25) آقاي قادر ورمزياري نام پدر فخرالدين داراي 871 راي

 1. 26)آقاي توفيق پورقاسم گرگري نام پدر اسداله داراي 835 راي

27) آقاي سالار لطفي نام پدر دولت على داراي 730 راي

28) آقاي علي شكوري نام پدر محمد شکور داراي 712 راي

 1. 29)آقاي پرويز حسن زاده نام پدر صادق داراي 597 راي
 2. 30)آقاي امين اكبري نام پدر شمس الدين داراي 532 راي


 

 

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد. شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

 

محمودی

 

 فرماندار شهرستان جلفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


استانداري آذربايجان شرقي

       فرمانداري جلفا

بسمه تعالي

________________

فرم شماره 31

شماره: 1335572 - ش

                                                                                                                                                                               تاریخ:     1396/02/ 30

آگهي نتيجه انتخابات

 

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر سیه رود تابع بخش سیه رود شهرستان جلفا ميرساند، با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ96/02/29 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين  راي به شرح ذيل مي باشد:


 1. 1)آقاي غلامرضا رضوان نام پدر حيدر داراي 328 راي
 2. 2)آقاي اكبر سلطاني نام پدر محمد داراي 315 راي
 3. 3)آقاي صمد صمدزاده نام پدر اسمعيل داراي 310 راي
 4. 4)خانم ساناز هادي زاده نام پدر بهروز داراي 299 راي
 5. 5)آقاي ابراهيم خان محمدزاده نام پدر فضل اله داراي 264 راي
 6. 6)آقاي عليرضا قنبري نام پدر فرخ داراي 247 راي
 7. 7)آقاي عليرضا پناهي سيه رود نام پدر اصلان داراي 214 راي
 8. 8)آقاي صفرعلي بابازاده نام پدر بابا داراي 203 راي
 9. 9)آقاي شهرام قنبري نام پدر آقامحمد داراي 189 راي
 10. 10)آقاي هادي جبرئيلي دستجرد نام پدر سعداله داراي 165 راي
 11. 11)آقاي صمداله محمديان نام پدر حافظ داراي 153 راي
 12. 12)آقاي ولي حسين زاده نام پدر صفدر داراي 149 راي
 13. 13)آقاي ابوالفضل جليلي نام پدر على اکبر داراي 133 راي
 14. 14)آقاي رضا نعمتي سيه رود نام پدر نعمت داراي 116 راي
 15. 15)آقاي هادي پناهي نام پدر حسين داراي 109 راي
 16. 16)آقاي عابدين رضائي نام پدر رحمان داراي 62 راي
 17. 17)آقاي حامد رحيم كرابي نام پدر منصور داراي 49 راي


اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد. شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

 

محمودی

فرماندار شهرستان جلفا

 

 

 

 

 

 

 

بازدید 552 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اخبار مهم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

اخبار تصویری

رنگ سایت

نوع قلم

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %